Basında Biz

Sokrates'in dilinden alb�m ( Sabah Gazetesi 24.2.2016)

T�rkiye'de bir ilk... Rumca Alb�m: Romeika... Antik Yunanda Sokrates'in konu�tu�u Karadeniz Rumcas� ile yap�lan alb�m m�zik raflar�nda yerini ald�. Romeika isimli alb�m Rumca ve Yunanca �ark�lardan olu�maktad�r. Alb�m�n kay�tlar� T�rkiye ve Yunanistan da ger�ekle�ti. Karadeniz M�zi�inin d���nda eski bir �zmir T�rk�s� olan ' Tzivaeri' de dinleyenleri b�y�leyecek. S�yledi�i �ark�larla Yunanistan ve T�rkiye'de kalabal�k bir dinleyici kitlesine ula�an apolas Lermi'nin yeni alb�m� Romeika, Yunanistan'da ve T�rkiye'de m�zik raflar�ndaki yerini ald�. Bir y�ll�k �al��ma sonunda m�zikseverlerle bulu�an Romeika, Karadeniz Rumcas�n�n y�redeki ad�d�r ve Roma Dili anlam�na gelmektedir. Karadeniz M�zi�inde �ok fazla Rumca �al��ma yap�lmad���n� s�yleyen sanat�� apolas Lermi; alb�mdeki 13 �ark�n�n tamam�n�n Rumca oldu�unu s�yledi. Yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya olan Karadeniz Rumcas�'n� ar�ivlere kazand�rmak istedi�ini kaydeden sanat�� apolas Lermi, 'Piyasa kayg�s� g�zetmeden yapt���m�z bu alb�m yeni ��kt�. Alb�m kapa��nda T�rk�e, �ngilizce, Yunanca a��klamalar mevcuttur. Bu alb�m baz� a��lardan bir ilktir. Amac�m, Karadeniz Rumcas�n� gen� ku�aklarla tan��t�rmak ve T�rkiye'nin k�lt�rel zenginliklerine katk� sunmakt�r' dedi Romeika 'n�n kay�tlar� T�rkiye ve Yunanistan'da yap�ld�. Alb�mde Yunanistan da ya�ayan Karadeniz k�kenli sanat�� Pela Nikolaidou ile de bir d�et bulunmaktad�r. Romeika , apolas Lermi'nin �nceki alb�mlerine k�yasla daha sade d�zenleme anlay���yla kaydedilmi�itir. �ark�lar, Romeika 'n�n �ivesel farkl�l�klar� dikkate al�narak kaydedilmi�tir. Alb�m kapa��nda Muzaffer Oru�o�lu'nun �izmi� oldu�u 13 resim bulunmaktad�r. Sokrates'in Konu�tu�u Dil: Karadeniz Rumcas� Lermi, g�n�m�zdeki Karadeniz Rumcas�'n�n Antik Yunan'da Sokrates'in konu�tu�u Yunanca'ya �ok yak�n oldu�unu belirterek ��yle konu�tu: 'Bug�n Karadeniz de konu�ulan Rumca Antik Yunan da Sokrates'in de konu�tu�u dildir. Bundan �t�r� �ok �nemlidir. Koruma alt�na al�nmal�d�r. Karadeniz'in d���nda , ge�mi�te Anadolu'nun bir�ok yerinde Rumlar ya��yordu. Bu alb�mde Karadeniz M�zi�i'nin d���nda eski �zmir T�rk�s� olan 'Tzivaeri' ve bir Kars t�rk�s� olan 'Oneiro' dinleyicilerin kula��na ho� gelecek. Biz alb�mde onlar� da unutmad�k. Ayr�ca, Rumca s�zl�k haz�rl��� i�erisinde bulunan Vahit Tursun bu alb�mde kendi yazd��� bir �iiri seslendirmektedir.'apolas Lermi yeni alb�m�n tan�t�m� i�in Yunanistan ve T�rkiye'de bir dizi konser ve etkinliklerde bulunacak. Atina , Selanik, �stanbul, Ankara, �zmir, Trabzon'da konserlere haz�rlanan Lermi, T�rkiye ve Avrupa �lkelerindeki m�zik hayat�na devam ediyor.