Manşetler

Cem karaca - Yiyin Efendiler

Cem Karaca 5 Nisan 1945'de �stanbul'da d�nyaya geldi. Tiyatrocu bir ailenin tek �ocu�uydu ve sanat�� bir ailenin �ocu�u olmak onun sanatla i��ice b�y�mesini sa�lad�. Orta��retimini Robert Koleji'nde yapan Cem Karaca'n�n m�zikle tan��mas� olduk�a ilgin�tir. Ergenlik �a��ndayken ho�land��� k�z� etkilemek amac�yla �ark� s�ylemeye ba�lam�� ve bu ba�lang�c�n arkas�ndan devam eden olaylar sonucu kendisini m�zik piyasas�n�n i�inde bulmu�tur. Cem Karaca'n�n sesinin ke�fedilmesi ise annesi Toto Karaca taraf�ndan olmu�tur. �lk d�nemlerde Jaguarlar, Dinamitler gibi gruplarla amat�rce �al��malar yapan Cem Karaca bu d�nemlerde hen�z Anadolu m�zi�iyle tan��mam�� bat�n�n Rock'n'Roll m�zi�ine g�n�l vermi� bir �ekilde o d�nemin pop�ler par�alar�n� s�ylemekteydi. O d�nemlerde Cem Karaca'n�n en b�y�k destek�ilerinden biri de �lham Gencer'di ve onun orkestras�nda m�zikal deneyimini o d�nemlerde olduk�a ilerletmi�ti. Bu d�nemlerde m�zi�in yan�nda tiyatro ile de ilgileniyordu Cem Karaca ve �e�itli oyunlarda da g�rev ald�. Cem Karaca'n�n Karda�lar ve Mo�ollar �da politik rock m�zi�i �al��malar�na (Karda�lar-Oy G�l�m Oy, Mo�ollar-�htarname) yer vermi� oldu�u g�r�lse de ciddi anlamda sol s�yleme ge�ti�i ve sanat toplum i�indir d���ncesini ger�ek anlamda benimsemi� oldu�u esas grup Dervi�an'd�r. Dervi�an politik-rock yapman�n yan�s�ra �ngiltere'de King Crimson,Yes,Emerson Lake&Palmer gibi gruplar�n �nc�l�k etti�i progressive rock m�zi�inin U�ur Dikmen ve O�uz Durukan gibi ustalar sayesinde T�rkiye ile tan��mas�nda �nemli rol oynam��t�r. T�rkiye'de bu tarz �al��malar zaten olmuyor de�ildi(Bar�� Man�o'nun 2023 alb�m� gibi) fakat Dervi�an ger�ekten "Zaman�nda acaba T�rkiye'de progressive rock yap�ld� m�?" sorular�n�n hepsini safd��� edebilecek nitelikte bir grup olarak T�rk Rock tarihinde derin izler b�rakm��t�r. Cem Karaca toplama olmayan ilk LP'sini yine bu grupla ��karm��t�r."Yoksulluk Kader Olamaz" ad�ndaki bu LP ad�ndan da anla��laca�� gibi sol s�ylemde bir alb�md�r. Bu alb�m�n kadrosu son ve en uzun s�rm�� Dervi�an kadrosudur. Basta-Hami Barut�u, davulda-Sefa Ula�t�r, gitarda-Taner �ng�r, klavyede-U�ur Dikmen ve vokalde-Cem Karaca... Dervi�an'�n da��lmas�ndan sonra ise Cem Karaca 70'lerdeki son grubu olan Edirdahan'� kurmu�tur Cem Karaca'n�n T�rkiye'ye d�nd�kten sonra 90'larda ��kard��� ilk alb�md�r. Bu alb�mden daha �nceden beraber �al��t��� Cahit Berkay ve U�ur Dikmen ile bir grup olu�turmu� ve uzun y�llar boyunca beraber �al��m��lard�r. Alb�m�n �o�u �ark�s�n� Cem Karaca yazm�� ve ��l� olarak d�zenlemi�lerdir..