Manşetler

M�zeyyen Senar - M�zeyyen Senar Klasikleri

Bursa, Keles do�umlu olan M�zeyyen Senar m�zik e�itimine, Anadolu Musiki Cemiyeti�nde kemen�e �stad� Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi Hayriye Han�m g�zetiminde ba�lad�. G��l� bir sese sahip olan bu M�zeyyen Senar��n �n� yay�ld�k�a haf�z Sadettin Kaynak, Selahattin P�nar, Lem�i Atl�, Mustafa Nafiz Irmak gibi devrin �nemli �statlar� da ona dersler verdi. Zaman�n sevilen �ark�lar�n�n yan� s�ra, kendi bestelerini de ��retip s�ylemesine yard�mc� oldu. Kemal Niyazi Bey ile �stanbul Radyosu�nda �ark� s�ylemeye ba�layan M�zeyyen Senar, Per�embe g�nleri ilgiyle izlenen bu programla geni� kitlelere ad�n� duyurdu. M�zeyyen Senar�� bu programda dinleyenler aras�nda, �stanbul�un en �nemli m�zikhollerinden biri olan 10. Y�l Belv� Gazinosu�nun sahibi �brahim Dervi�z�de de bulunuyordu ve gazinonun 1933 y�l�n�n yaz sezonunun y�ld�zlar program�na M�zeyyen Senar�� da ald�. M�zeyyen Senar, sonraki y�llarda �stanbul�un ba�ka �nl� gazinolar�nda da sahne ald�. M�zeyyen Senar��n yetene�i, Cumhuriyet�in kurucusu ve T�rk sanat m�zi�inin b�y�k hayran� Mustafa Kemal Atat�rk��n de ilgisini �ekti ve sanat�� bir�ok kez onun huzurunda, �zel meclislerinde �ark� okudu. 1938 y�l�nda Ankara Radyosu�nun ilk yay�nlar�na kat�ld� ve 1941 y�l�na dek radyo arac�l���yla dinleyicileri ile bulu�may� s�rd�rd�. T�rkiye�nin �nl� gazinolar�nda yapt��� ba�ar�l� sahne programlar� ve plak �al��malar�yla T�rk musikisine yeni bir soluk getiren M�zeyyen Senar, son sahne konserlerini 1983 y�l�nda �stanbul Bebek Gazinosu�nda verdi. Bu tarihten sonra yaln�zca ender anlarda, m�zikli �zel toplant�larda �ark� s�yledi. M�zeyyen Senar 1998 y�l�nda Devlet Sanat��s� se�ildi. Senar, 2004 y�l�nda Sezen Aksu taraf�ndan d�zenlenilen ve sanat�� dostlar�n�nda kat�ld��� gecede 73.sanat y�l�n� kutlad�. 26 Eyl�l 2006 tarihinde �zmir�deki evinde fenala�an sanat��n�n beyin enfarkt�s� ge�irdi�i ve v�cudunun sol taraf�n�n fel� oldu�u a��kland�. Beynindeki kan p�ht�la�mas� y�z�nden fel� olan sanat��n�n hayat� tehlikesinin bulunmad��� da ek olarak belirtildi. 2007′de �stanbul�daki Dar���afaka�da Rehabilitasyon Merkezinde Nisan ay� ba��na kadar tedavi g�rd�. Bu tedavilerden sonra sol aya��n�n �zerine basabilmektedir. �u anda Bodrum�da k�z� Feraye ve o�lu �mer ile birlikte ya�amaktad�r. 24 �ubat 2008′de k�z� Feraye annesi M�zeyyen Senar��n sesini kaybetti�i a��klad�. Senar sesini kaybetti�ini h�len bilmemektedir. 22 Temmuz 2008′de sa�l�k durumunun iyi oldu�u a��klanm��t�r. Atat�rk��n en sevdi�i sanat��lardan birisidir.