Manşetler

Ali Seval - Sempat Telepat

1980 do�umlu sanat��n�n m�zik kariyeri 2005 y�l�nda �Kurtlar� isimli par�as�yla kazand���; �ebnem Ferah, �mer Ahunbay, Tarkan G�z�b�y�k, Harun Tekin, Metin T�rkcan, �lhan Er�ahin gibi isimlerin j�rili�ini yapt��� Nokia: Supersound yar��mas�yla ba�lad�. Yar��ma sonras�nda kurdu�u Ka�ak grubuyla �Silahl� & Tehlikeli� isimli alb�m� yay�nlad�. Bu alb�mde Esin �ris�le d�et yapt�klar� �Slogan Yok� ve klibiyle daha b�y�k bir kitlenin dikkatini �eken �Koymaz� isimli par�alar� yer ald�. Alb�m sonras�nda Fuat Ergin�le d�et yapt�klar� �Antrenman� isimli par�a ses getirdi. 2009 y�l�nda Hande Yener�in �Hayrola� isimli alb�m�nde �Ne R�yas�� par�as�nda sanat��yla d�et yapt�. 2011 y�l�nda K�rm�z� grubunun ��syan� isimli alb�m�n�n m�zik prod�kt�rl���n�, kay�t ve miksini �stlendi. Bir yandan reklam m�zikleri yapmaya devam eden sanat��, 2010 y�l�nda, Yavuz Turgul�un yaz�p y�netti�i, �ener �en ve Cem Y�lmaz��n ba�rollerinde olduklar� �Av Mevsimi� filminin orijinal soundtrack�inde �Benden Adam Olmaz� isimli par�as�yla yer ald�. CMYLMZ FikirSanat imzas�yla 2017�de vizyona giren �Deli A�k� isimli uzun metraj filmin orijinal film m�ziklerini ve scoring�ini yapt�. Sanat�� bir yandan h�l� reklam m�zi�i, film m�zi�i, alb�m prod�kt�rl��� �al��malar�n� y�r�tmekte, bir yandan da �Sempat Telepat� alb�m� kapsam�nda sahne haz�rl�klar�na devam etmektedir.