Manşetler

Tolga �andar- G�zel �zmir

Tolga �ANDAR 1959 y�l�nda Mu�la�n�n Milas il�esinde do�du. �lk, orta ve lise ��renimini Milas�ta tamamlad�ktan sonra Ankara�ya, Orta Do�u Teknik �niversitesi�ne gitti. ODT� M�hendislik Fak�ltesi �n�aat B�l�m��nde ��renim g�ren �andar, tiyatro �al��malar� i�in ODT� Oyuncular��na, halk m�zi�i �al��malar� i�in de T�rk Halk Bilimleri Toplulu�u�na devam etti. �niversitenin ���nc� s�n�f�nda iken, �� arkada�� ile birlikte kurduklar� �A�DA� T�RK� toplulu�u ad� alt�nda ilk alb�mleri olan"Bekle Beni"yi yapt�lar. Bu alb�m ayn� zamanda Tolga �ANDAR��n profesyonel m�zik ya�am�na ad�m atmas�na zemin haz�rlar. Bekle Beni alb�m�nde oldu�u gibi, yine Eftal K���k ve Tolga �andar bestelerinden olu�an "Delikanl�ya" adl� bir alb�m daha yapan topluluk, da��l�r. Bunun �zerine �andar m�zik yolculu�una yaln�z devam eder. Bir yandan beste �al��malar�na devam eden �andar, di�er yandan da "T�rk�leri Ege�nin" adl� bir alb�m haz�rlar. Bu alb�m�n g�rd��� yo�un ilgi, Tolga �andar��n m�zik yolculu�unda izleyece�i yolu da belirlemi� olur. M�zik �al��malar�n�n yan� s�ra �e�itli dergilerde yaz�lar da yazan �andar, Felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi konular�na ilgi duymaktad�r.