Manşetler

�elik -Selam S�yle

BEN �EL�K�. 12 May�s 1966 y�l�nda �stanbul, Silahtar�da do�dum. Bo�a burcuyum. ���i bir baban�n evlad�y�m. Babam�n mesle�i terzilik iken, i�leri k�t� gitmi�, o zaman S�tl�ce�de olan Ar�elik fabrikas�nda i� bulmu�. Fabrikan�n bize u�ur getirdi�ine inand�klar� i�in ad�m� ��elik� koymu�lar. Ne yaz�k ki babam emekli olduktan sonra bir g�n Ar�elik �ay�rova tesislerine gitti ve orada vefat eti. Cenazesini oradan ald�k. O y�zden �iyi ki baban AEG�de i� bulmam�� yoksa ad�n AEG olurdu� tarz�ndaki so�uk esprileri sevemiyorum. Baba taraf�ndan Arnavut�um. �sk�dar k�t���nde iki y�z seneye kadar giden aile kayd�m�z var. Yani s�k� inat��y�m, ac�y� da Arnavut biberini de �ok severim. Sofrada �t�k�nmay�� de�il de sohbeti esas alan �o�lum sofraya karn�n� doyur da otur� tarz�ndaki Arnavut gelene�ini seviyorum. Anne taraf�m Sinop, Ayanc�k, Ali k�y�nden, yani �yar�m Laz� denen tayfadan�m galiba. K�saca her iki taraf�nda �zelliklerini aslan gibi ald���m� s�yleyebilirim. Kafam k�z�nca Laz, inat edince Arnavut oluyorum galiba ve eminim ikisini bir arada g�rmek istemezsiniz ve sizin g�z�n�zde televizyonlardaki halim ile kalmay� tercih ederim. �lkokulu Pendik S�reyya Pa�a �lkokulu'nda okudum. Sevil Tufan isminde bir ��retmenim vard�, ���nc� s�n�fta �imdi bilemedi�im bir nedenle okuldan ayr�ld�, ben ba�ka bir ��retmenle okumak zorunda kald�m ve bu bana �ok zor geldi, onu ne kadar sevdi�imi ve �u anda bu sayfaya yazd���mda bile onu ne kadar �zledi�imi biliyor mudur acaba? Liseyi Pendik Lisesi'nde ama biraz zor tamamlad�m. Lise son s�n�fta on �� ders ile b�t�nlemeye girdim, on birini verdim, ikisi kald�, �ok �ik�yet etti�imiz h�k�metlerin ��kard��� af olmasayd�, �u an halim nas�l olurdu Allah bilir? Anadolu �niversitesi Maliye B�l�m�'n� kazand�m ama ailemden gizli olarak konservatuar s�navlar�na girdim. B�ylece akademik kariyerim1985'te �T� T�rk Musikisi Devlet Konservatuar�, Temel Bilimler B�l�m�'nde kontrbas e�itimi ile ba�lad�. Akademik kariyerim gibi profesyonel kariyerimde h�zl� ba�lad�. �Alayl�� denilen i�in hamall�k k�sm�nda �ok da ciddi s�r�nerek ama bir yandan da Taksim- Maksim gazino sahnesinde, Elma Kabarede M�jdat Gezen, Rahmetli Cenk Koray, Ay�en Gruda gibi �ok b�y�k isimlerle �al��ma imkan� buldum. Bir yandan akademik e�itimimi s�rd�r�yordum bir yandan m�zikal �al��malar�mda �ok h�rsl� bir �ekilde kendime yol bulmaya �al���yordum. Babam�n vefat etti�i g�n�n ertesi gecesinde karde�im Argun ve Ercan Saatci ile Ye�ilk�y�de sahne almak zorundayd�m. Ercan o gecemize �ahittir. Hepimiz tek tek bu zor g�nleri a�maya �al���rken �zel ve Ercan ile bir araya gelerek �ZEL �EL�K ERCAN grubunu kurduk. �zledim alb�m�n ��kard�k ve ayn� sene H�rriyet gazetesi taraf�ndan Y�l�n grubu �d�l�ne lay�k g�r�ld�k. Bu grubun olu�umu s�ras�nda Ufuk Y�ld�r�m��n m�zikal deste�ini s�ylemeden ge�emeyece�im.. ��hreti yeni tan�maya ba�larken bir yandan da �T� Sosyal Bilimler Enstit�s�nde Y�ksek Lisans�m� tamamlad�m ve y�ksek notla bitirdi�im i�in de yine �T� Sosyal Bilimlerde doktora hakk� kazand�m. �htimal ki erken kibir, ��mar�kl�k belki de tecr�besizlikten dolay� �imdilerde �ok arad���m arkada�lar�mdan ayr�larak kariyerimi tek s�rd�rme karar� ald�m. Bu benim �z ele�tirim. S�ras�yla 1994 Ate�teyim, 1995 Benimle kal, 1996 Yaman sevda, 1997 Sevdan g�z�m�n bebe�i, 1998 Sevgilerimle, 1999 Onu d���n�rken, 2000 Unutamam, 2001 Sekizinci - 8 �nci, 2002 Yol, 2003 Affet, 2005 Gariban, 2006 Kod ad� a�k, 2011 Kalp g�z�, 2012 y�l�nda Milat ve 2013 y�l�nda Best Of �elik olmak �zere toplam 16 alb�me imza at�m. Benimle kal alb�mdeki �Hercai� isimli �ark�mla Kral Tv taraf�ndan y�l�n bestecisi, H�rriyet gazetesi taraf�ndan ise y�l�n en iyi pop m�zik sanat�� �d�l� ile onurland�r�ld�m. T�m �ark�lar�m� ve s�zlerimi kendim yaparken �zel �elik�z��n kariyerinde �ok �nemli bir yer tutan �K�z�m�z olacakt�� isimli �ark�y� da onunla payla�maktan mutluluk duydum. Ayn� �ekilde benim i�in T�rk Pop M�zi�inin dahi �ocuklar�ndan biri olan Ufuk Y�ld�r�m alb�mlerinde de �ark�lar�m� payla�t�m. En son �Sen yoluna ben yoluma� isimli �ark�m� da T�rkiye�nin en iyi yorumcusu oldu�una inand���m Ebru G�nde� ile payla�t�m. 8 �nci isimli alb�m�mde �ok �nemli m�zik adamlar�yla �al��t�m ve kendi ad�ma neler yapabilece�imi zevkle g�rd�m. Bunlara aras�nda �al��t���m�z y�l Grammy �d�l� alan Sting�in konserlerinde de �alan Kipper�da var. Bu alb�mde kimlerle �al��t���m�za ve bu �al��man�n nas�l y�r�t�ld���ne dair r�portajlar� bence g�rmelisiniz. Akademik kariyerin ne i�e yarad���n� ancak bu i�lerde anlayabiliyorsunuz. T�m bu �al��malar s�rerken y�ksek lisans tezimi �T�rk pop m�zi�inde T�rk Mus�k�si etkileri� ba�l�kl� konu ile tamamlad�m ve bu s�rede m�zik sekt�r�nde yay�nlanm�� �ok say�da alb�m� dinleyerek �inceleme� f�rsat� buldum. Bu konuda esprili olarak sadece �K�rd� makam�na dikkat diyece�im. 2002 y�l�nda M�jdat Gezen'in Efendy Show Theatre i�in haz�rlad��� "Kabare Tri Peyp�rs" da M�jdat Gezen, N�khet Duru, Ay�en Gruda, �lhan Daner, Ate�b�ce�i Ercan ve gibi bir�ok usta sanat��yla sahne alma �erefine nail oldum. 2004 y�l�nda yay�nlanm�� �Yumu�ak�alar ve Diplomasi� isimli bir kitab�m var. �ki sene �nce ise Yeni�a� gazetesinde k��e yaz�lar� yazd�m ve bunlardan ald���m olumlu tepkilerden dolay� �ok mutlu oldum. �ki kez evlendim ve bo�and�m. �kinci evlili�im Buket Sayg� ile oldu, a��k olarak evlendim ve hamdolsun, halime ��k�rler olsun ki bu evlilikten Atilla Ata isimli �imdilerde dokuz ya��nda olan ama on ya��nda demezsem bana k�zan bir evlad�m var. Be� seneyi bulan bir d���nme s�reci sonras� �pop�u� laf�ndan s�k�ld�m ve bunu bir �sendrom� gibi g�rmeye ba�lad�m. Bu be� senelik uzun zaman i�erisinde bu s�zc��� a�abilmek i�in ne yapaca��m� d���nd�kten sonra bunun ancak �retim ile olabilece�ini iyice fark ettim. O zamanda gen�ken �ok dalga ge�ti�imiz atas�zlerinin ne kadar de�erli oldu�unu fark edip �nce edebimi geli�tirmeyi ve ��yinesi i�tir ki�inin, lafa bak�lmaz� s�z� �zerine tefekk�r etmenin bo� konu�maktan �ok daha iyi olaca��n� kalbime yazd�m.. Bu uzun s�reci �ark�lar �reterek, bir m�zikal ve bir de kitap yazarak de�erlendirdim. Bunlardan ��izoid� isimli m�zikal ile ge�en sene iki gala ile sahne ald�m ve bu projeyi daha da geli�tirmek istiyorum. Ayn� zamanda �Sanat��n�n adli g�nl���� isimli bir kitap �zerinde de �al���yorum. Zaman� Y�ce Allah taraf�ndan bana verilmi� bir bor�, bir sermaye olarak g�r�yorum. Bu sermayeyi bo�a zaman ge�irerek harcamak istemedi�imden zaman� iyi i�lere �evirmeyi halka ve yine bir anlamda da Hakk�a hizmet olarak de�erlendiriyorum