Manşetler

T�lay �zer-Olmal� Olacak

T�lay �zer, 21 Temmuz 1948 Ankara�da d�nyaya geldi As�l mesle�i muhasebecilik olan sanat��, profesyonel m�zik kariyerine 1972 y�l�nda ba�lad�. �lk 45'li�ini 1974'te ��kard� : "Bir Tanesin Sen & Allah�ndan Bulursun".1975,T�lay i�in tam anlam�yla bir patlama y�l� oldu ve bu y�l�n ba�lar�nda Kent Plak etiketiyle yay�nlanan "�kimiz Bir Fidan�z & Son �mit" 45'li�i ile listeleri alt �st ederek kariyerinin en b�y�k ba�ar�s�na imza att�. Sanat��, ilk kez sahne ald��� �zmir Fuar�nda bu ba�ar�s� kar��l���nda alt�n pla��n� ald�. Bu y�l�n sonlar�nda ��kard��� ikinci hit eseri olan "Deli Etme Beni A�k & Neden Ayr�ld�k" 45'li�i ile 1976 y�l�na da damgas�n� vuran T�lay, bir ucu Anadolu Pop ak�m�na di�er ucu Arabesk M�zi�e dayand�r�lan Esin Engin aranjeli �ark�lar�, g��l� sesi ve nefis yorumuyla birle�tirerek '70'lerin ikinci yar�s�nda m�zik piyasas�nda f�rt�na gibi eserek alt�n �a��n� ya�ad�. A��rl�kl� olarak Hakk� Bulut ve Bora Ayano�lu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu �izgideki �ark�lar�na sesiyle hayat verdi. �lk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yay�nland�: T�lay. �kinci LP'sinin (Seven A�lat�lmaz) yine bu �irket taraf�ndan yay�nland��� y�l olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "B�kl�m B�kl�m"� 45'lik yaparak plak listelerinin yine fakat son kez zirvesine kuruldu.