Manşetler

Nil�fer - Olurmu Olurmu

Nil�fer 31 May�s 1955 y�l�nda Cihangir, �stanbul'da do�du. �stanbul �talyan Lisesi'nde ��renciyken kat�ld��� bir ses yar��mas�n� kazanmas�n�n ard�ndan 1970'li y�llar�n ba��nda "Kalbim Bir Pusula", "D�nya D�n�yor" adl� hit �ark�larla �nl� oldu. 1978 y�l�nda Grup Nazar ile birlikte T�rkiye'yi TRT ad�na Paris'te Eurovision �ark� Yar��mas�'nda temsil etti. 1972 y�l�nda "Kalbim Bir Pusula" adl� ilk 45'li�ini ��kard�ktan sonra, 1973'te "D�nya D�n�yor" 45'li�i ile as�l ��k���n� yakalad�. "D�nya D�n�yor"un da yer ald��� ilk alb�m� "Nil�fer'74"teki "G�receksin Kendini", "Aldan�r�m Sanma" ve "Ba��ma Gelenler" gibi �ark�lar T�rk Pop M�zik tarihinde unutulmaz klasikler aras�na girdi. Bu alb�m� 1975'te "Oh Ya", 1976'da "Off Aman Aman" ve 1977'de "Kim Arar Seni" adl� 45'likler izledi. 80'li y�llara gelindi�inde "Nil�fer'79", "Nil�fer'80" ve "Sensiz Olmaz" adl� alb�mleri, "Nil�fer'84" adl� alb�m izledi. Alb�m�n hitleri aras�nda "Varsa S�yle", "D�nsen Bile", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz �ark�lar da vard�. Bu alb�mle birlikte Nil�fer, Kayahan bestelerine alb�mlerinde yer vermeye ba�lad�. Nil�fer "Bir Selam Yeter" adl� alb�m�n� 1985 y�l�nda ��kard�. Bu alb�m�n en b�y�k �zelli�i s�z�, m�zi�i kendisine ait ilk �ark� olan "Erkekler A�lamaz"� da i�ermesiydi. 1986 y�l�nda onun �n�n� peki�tiren ve onu d�nyaya tan�tan "Geceler" adl� alb�m geldi. Bu alb�mde "Geceler", "Tek Ba��na", "�spanyol Meyhanesi", "Sensiz Y�llarda" ve "Seni Beklerim �pt���n Yerde" gibi bir�ok hit vard�. 1988'de "Esmer G�nler"i, 1990'da "Sen M�himsin" adl� alb�m izledi. 1992'de ��kan "Yine Yeni Yeniden" adl� alb�mde yer alan "�ov Yapma", "Yeniden Sev", "Haram Geceler", "Kavak yelleri" gibi bir �ok �ark� hit oldu ve bu alb�m bir milyondan fazla sat�� yaparak en �ok satan alb�mler aras�nda yer ald�. Nil�fer, bu alb�mde Kayahan, Adnan Ergil ve Onno Tun� gibi zaman�n en iyi bestecileriyle �al��t�. Bu alb�m� 1994 y�l�nda "Ne Masal Ne R�ya" adl� alb�m izledi. Bu alb�m�n hitleri aras�nda "E�risi Do�rusu", "Son Perde", "Sevgi Tam Olmal�" gibi par�alar yer al�yordu. 1997 y�l�nda ��karm�� oldu�u "Nil�fer'le" adl� alb�mde Nil�fer gelene�i bozmad� ve Kayahan'a ait "Mavilim", "�ok Uzaklarda" gibi �ark�lara hayat verdi. Bu alb�m�yle ba�ta Kral TV video m�zik �d�lleri olmak �zere bir�ok �d�le lay�k g�r�ld� ve 1997 y�l�n�n en iyi kad�n sanat��s� se�ildi. 1998'de 70'li y�llarda s�ylemi� oldu�u hit �ark�lar� bir araya getirdi�i bir best of olan "Yeniden Yetmi�e" adl� alb�m piyasaya ��kt�. Bu alb�mde 13 tane Nil�fer hiti bulunuyordu. Bu hitlerin aras�nda "D�nya D�n�yor", Ba��ma Gelenler", Kim Arar Seni", "A�l�yorum Yine", "Son Arzum" gibi klasikler bulunuyordu. 2001 y�l�nda "B�y�k A�k�m" adl� alb�m piyasaya ��kt�. S�z G�zelim, Beni mi Buldun, B�y�k A�k�m, Anlat Arkada��m gibi �ark�lar bu alb�m�n �ne ��kan �ark�lar� oldu. 2003'te piyasaya ��kan "G�z�n Ayd�n/Olur mu Olur mu" adl� alb�m� Aral�k 2005'te kendi bestelerinin a��rl�kta oldu�u "Karar Verdim" adl� alb�m� takip etti. Sanat�� bu alb�m�yle, bir alt�n plak sahibi daha oldu.