Manşetler

Mehmet Erenler- Bozlaklar

1946 do�umlu Ba�lama sanat��s� Mehmet Erenler hen�z 8 ya��nda iken ba�lama �almay� ��renmi� ve 13 ya��nda sahne alm��t�r. Ge�mi� y�llarda Muzaffer Sar�s�zen�in davet etti�i Mehmet Erenler Yurttan Sesler isimli programda yer alm��t�r. 1960 senesinde gazinolarda �almaya ba�lam�� ve kendisini geli�tirmi�tir. TRT taraf�ndan ger�ekle�tirilen s�nava 1966 y�l�nda kat�lm�� ve ard�ndan Ankara Radyosu�nda g�rev almaya ba�lam��t�r. Daha sonra �stanbul Devlet Konservatuvar� ��retim �yesi olarak g�rev alan Mehmet Erenler 1980 y�l�nda �stanbul Radyosu�na atanm��t�r. Burada ise Koro �efli�i, ba�lama sanat��s� olarak hem yurt d���nda hem de T�rkiye�de bir�ok seminer, toplant� ve konsere kat�lm��t�r. 20�nin �zerinde alb�m� olan Mehmet Erenler aktif olarak TRT �stanbul Radyo sanat��s� olarak g�revini s�rd�rmektedir. Usta sanat�� aslen Ankara Aya��l�d�r.