Manşetler

Alpay -Git

Alpay, Ankara�da ailesinin tek �ocu�u olarak do�du. Soyad� Naziko�lu�dur. Babas� Turhan Cemal Bey, Devlet Demir Yollar��nda b�rokrat olarak �ok uzun y�llar �al��m�� ve buradan emekli olmu� birisidir. Annesi CHP ba�k�tibesin olarak y�llarca g�rev yapm�� Daime Han�m�d�r. Hayat�, 3,5 ya��ndan ortaokul sonuna kadar at �st�nde ge�ti. Ankara�da, Sara�o�lu Mahallesi�ndeki �ay�rlarda ata binerdi. �lkokula ba�layan k���k Alpay, ortaokulu da ayn� yerde, Ankara Koleji�nde bitirir. Sonra Atat�rk Lisesi�ne gider. Lisede okurken Y�zme, Uzakdo�u sporlar�, ko�u gibi bran�larda ba�ar�l� olan Alpay Naziko�lu, futbolda da k�sa s�rede dikkat �eker ve Ankara Demirspor�da futbol oynamaya ba�lar. Ard�ndan, Gen�lerbirli�i�nde devam ettirir, profesyonel futbol ya�am�n�. B�ylece, lise ��rencisi iken Gen� Milli Futbol Tak�m��na se�ilir. Bu sebeple dersleri k�t� gidince okul de�i�tirir ve Gazi Lisesi�ne ge�er. Lise diplomas�n� buradan al�r. Babas�n�n iste�iyle Ankara �ss��ne giderek oradan mezun oldu. Ama hi� avukatl�k yapmad�. 1964 y�l�nda m�zikal kariyerine ba�lad�. Hukuk fak�ltesinin son s�n�f�nda iken, Ankara�daki B�y�k Sinema� da sahneye ��kar. Romantik folk ve rock tarz�nda deneysel m�zikler yapt�. Alpay��n ilk d�nemi �o�unlukla �ngilizce ve �spanyolca cover ve �zg�n besteye dayanmakla beraber kariyerinin ilk �ark�s�n�n �Kara Tren� olmas� gayet ilgin� ve manidard�r. 1963 y�l�nda hen�z sahneye ��kmaz iken Doruk Onatkut orkestras� ile kaydetti�i Kara Tren T�rkiye radyolar�ndan Alpay��n sesinin duyulmas�n� sa�lam��t�. Kara Tren, 1964 sonras�nda bu kez Alpay��n ilk grubu olan �Alpay ve Arkada�lar�� e�li�inde yeniden kaydedildi. �Eyl�l�de Gel� ,�Fabrika K�z�� ve �Gitme� gibi hit �ark�lara imza atm��t�r. Askerli�ini de 1966 senesinde Mamak Muhabere Okulu�nda aste�men olarak ba�layan Alpay, Milli Savunma Bakanl��� Halkla �li�kiler Grup Ba�kanl��� �� ve ���i M�nasebetleri �ubesi K�s�m Amiri olarak yapm��t�r. 1972 y�l�nda Alpay��n 3 H�rel grubu ile birle�ti. Ve �A�k B�yledir-G�n�llerde Bahar� pla��n� yapt�lar. Birlikteleri uzun s�reli olamad�. Bu pla�� takiben Alpay, Oksijenler ile birlikte 1973�de Can Karag�zl�m pla��n� yapt�. Alpay, Gezi olaylar� s�ras�nda Ankara'da ba��ndan vurularak �ld�r�len Ethem Sar�s�l�k i�in "Ethem'in Sessiz ���l���" adl� bir �ark� yapt�.